Bhagwan Mahadev Stotra Marathi Lyrics


Ardha Nareeswara Stotram Marathi Champeyagaurardhasarirakayai Marathi Lyrics

Ardha Nareeswara Stotram Marathi - चांपेयगौरार्धशरीरकायै - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Ardha Nareeswara Stotram Marathi Champeyagaurardhasarirakayai चांपेयगौरार्धशरीरकायै अर्ध नारीश्वर स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiv Shatnam Stotra Bilva Ashtottara Marathi Lyrics

Shiv Shatnam Stotra - त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiv Shatnam Stotra Bilva Ashtottara त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं बिल्वाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Bilvaashtakam Marathi Tridalam Trigunakaram Marathi Lyrics

Bilvaashtakam Marathi - त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Bilvaashtakam Marathi Tridalam Trigunakaram त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं बिल्वाष्टकम् Marathi Lyrics.

Dakshina Murthy Stotram Marathi Santipathah Marathi Lyrics

Dakshina Murthy Stotram Marathi - शांतिपाठः - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Dakshina Murthy Stotram Marathi Santipathah शांतिपाठः दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Daridrya Dahana Shiva Stotram Marathi Visvesvaraya Narakarnava Marathi Lyrics

Daridrya Dahana Shiva Stotram Marathi - विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Daridrya Dahana Shiva Stotram Marathi Visvesvaraya Narakarnava विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Marathi Saurastradese Marathi Lyrics

Dvadasha Jyothirlinga Stotram Marathi - सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Dvadasha Jyothirlinga Stotram Marathi Saurastradese सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये द्वादशज्योतिर्लिंगस्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Marathi Laghu Stotram Marathi Lyrics

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Marathi - लघु स्तोत्रम् - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Dwadasa Jyotirlinga Stotram Marathi Laghu Stotram लघु स्तोत्रम् द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Kasi Vishwanathashtakam Marathi Ganga Taranga Marathi Lyrics

Kasi Vishwanathashtakam Marathi - गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Kasi Vishwanathashtakam Marathi Ganga Taranga गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं काशी विश्वनाथाष्टकम् Marathi Lyrics.

Lingashtakam Marathi Brahmamurari Surarchita Marathi Lyrics

Lingashtakam Marathi - ब्रह्ममुरारि सुरार्चित - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Lingashtakam Marathi Brahmamurari Surarchita ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिंगाष्टकम् Marathi Lyrics.

Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Marathi Sriganesaya Namah Marathi Lyrics

Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Marathi - श्रीगणेशाय नमः । - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Maha Mrutyunjaya Stotram Rudram Pasupatim Marathi Sriganesaya Namah श्रीगणेशाय नमः । महामृत्युंजयस्तोत्रम् (रुद्रं पशुपतिम्) Marathi Lyrics.

Manyu Suktam Marathi Rigveda Samhita Marathi Lyrics

Manyu Suktam Marathi - ऋग्वेद संहिता - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Manyu Suktam Marathi Rigveda Samhita ऋग्वेद संहिता मन्यु सूक्तम् Marathi Lyrics.

Nakshatra Suktam Nakshatreshti Marathi Taittiriya Brahmanam Marathi Lyrics

Nakshatra Suktam Nakshatreshti Marathi - तैत्तिरीय ब्रह्मणम् । अष्टकम् - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Nakshatra Suktam Nakshatreshti Marathi Taittiriya Brahmanam तैत्तिरीय ब्रह्मणम् । अष्टकम् नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि) Marathi Lyrics.

Nataraja Stotram Patanjali Krutam Marathi Charanasrngarahita Marathi Lyrics

Nataraja Stotram Patanjali Krutam Marathi - चरणशृंगरहित श्री नटराज - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Nataraja Stotram Patanjali Krutam Marathi Charanasrngarahita चरणशृंगरहित श्री नटराज नटराज स्तोत्रं (पतंजलि कृतम्) Marathi Lyrics.

Nirvaana Shatkam Marathi Sivoham Sivoham, Marathi Lyrics

Nirvaana Shatkam Marathi - शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Nirvaana Shatkam Marathi Sivoham Sivoham, शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, निर्वाण षट्कम् Marathi Lyrics.

Panchamruta Snanam Marathi Ksirabhisekam Marathi Lyrics

Panchamruta Snanam Marathi - क्षीराभिषेकं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Panchamruta Snanam Marathi Ksirabhisekam क्षीराभिषेकं पंचामृत स्नानाभिषेकम् Marathi Lyrics.

Rudrashtakam Marathi Namamisa Misana Marathi Lyrics

Rudrashtakam Marathi - नमामीश मीशान निर्वाणरूपं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Rudrashtakam Marathi Namamisa Misana नमामीश मीशान निर्वाणरूपं रुद्राष्टकम् Marathi Lyrics.

Shiv Panchakshar Stotra Om Nagendra Haraya Marathi Lyrics

Shiv Panchakshar Stotra - ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiv Panchakshar Stotra Om Nagendra Haraya ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय श्री शिवपन्चाक्षरस्तोत्र Marathi Lyrics.

Shiv Tandav Stotra Jatatavigalajjala Marathi Lyrics

Shiv Tandav Stotra - जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiv Tandav Stotra Jatatavigalajjala जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले शिव तांडव स्तोत्र Marathi Lyrics.

Shivananda Lahari Marathi Kalabhyam Chudalankrta Sasi Marathi Lyrics

Shivananda Lahari Marathi - कलाभ्यां चूडालंकृत शशि - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shivananda Lahari Marathi Kalabhyam Chudalankrta Sasi कलाभ्यां चूडालंकृत शशि शिवानंद लहरि Marathi Lyrics.

Shivashtakam Marathi Prabhum Prananatham Marathi Lyrics

Shivashtakam Marathi - प्रभुं प्राणनाथं विभुं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shivashtakam Marathi Prabhum Prananatham प्रभुं प्राणनाथं विभुं शिवाष्टकम् Marathi Lyrics.

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Marathi Adau Karmaprasangatkalayati Marathi Lyrics

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Marathi - आदौ कर्मप्रसंगात्कलयति - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Marathi Adau Karmaprasangatkalayati आदौ कर्मप्रसंगात्कलयति शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Marathi Sivo Mahesvarassambhuh Marathi Lyrics

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Marathi - शिवो महेश्वरश्शंभुः पिनाकी - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Marathi Sivo Mahesvarassambhuh शिवो महेश्वरश्शंभुः पिनाकी शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiva Bhujangam Marathi Galaddanagandam Marathi Lyrics

Shiva Bhujangam Marathi - गलद्दानगंडं मिलद्भृंगषंडं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Bhujangam Marathi Galaddanagandam गलद्दानगंडं मिलद्भृंगषंडं शिव भुजंगम् Marathi Lyrics.

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Marathi Krpasagarayasukavyapradaya Marathi Lyrics

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Marathi - कृपासागरायाशुकाव्यप्रदाय - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Bhujanga Prayata Stotram Marathi Krpasagarayasukavyapradaya कृपासागरायाशुकाव्यप्रदाय शिव भुजंग प्रयात स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiva Mahimna Stotram Marathi Atha Sri Sivamahimnastotram Marathi Lyrics

Shiva Mahimna Stotram Marathi - अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Mahimna Stotram Marathi Atha Sri Sivamahimnastotram अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् शिव महिम्ना स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiva Mangalaashtakam Marathi Bhavaya Chandrachudaya Marathi Lyrics

Shiva Mangalaashtakam Marathi - भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Mangalaashtakam Marathi Bhavaya Chandrachudaya भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय शिव मंगलाष्टकम् Marathi Lyrics.

Shiva Panchakshari Stotram Marathi Om Namah Sivaya Marathi Lyrics

Shiva Panchakshari Stotram Marathi - ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Panchakshari Stotram Marathi Om Namah Sivaya ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिव पंचाक्षरि स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiva Sahasra Nama Stotram Marathi Om Marathi Lyrics

Shiva Sahasra Nama Stotram Marathi - - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Sahasra Nama Stotram Marathi Om शिव सहस्र नाम स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Marathi Yenedam Bhutam Marathi Lyrics

Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Marathi - येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Sankalpa Upanishad Shiva Sankalpamastu Marathi Yenedam Bhutam येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् शिवसंकल्पोपनिषत् (शिव संकल्पमस्तु) Marathi Lyrics.

Shiva Shadakshari Stotram Marathi Om Om Marathi Lyrics

Shiva Shadakshari Stotram Marathi - ॥ॐ ॐ॥ - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Shadakshari Stotram Marathi Om Om ॥ॐ ॐ॥ शिव षडक्षरी स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shiva Tandava Stotram Marathi Jatatavigalajjalapravahapavitasthale Marathi Lyrics

Shiva Tandava Stotram Marathi - जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shiva Tandava Stotram Marathi Jatatavigalajjalapravahapavitasthale जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले शिव तांडव स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Shri Shiv Rudrashtakam Goswami Tulasidas Krut Marathi Lyrics

Shri Shiv Rudrashtakam - नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Shri Shiv Rudrashtakam Goswami Tulasidas Krut नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं श्रीरुद्राष्टकम् Marathi Lyrics.

Sree Kaala Hastiswara Satakam Marathi Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha Marathi Lyrics

Sree Kaala Hastiswara Satakam Marathi - श्रीविद्युत्कलिताऽजवंजवमहा जीमूतपापांबुधा - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Sree Kaala Hastiswara Satakam Marathi Srividyutkalitajavanjavamaha Jimutapapambudha श्रीविद्युत्कलिताऽजवंजवमहा जीमूतपापांबुधा श्री काल हस्तीश्वर शतकम् Marathi Lyrics.

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Marathi Umakantaya Kantaya Marathi Lyrics

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Marathi - उमाकांताय कांताय कामितार्थ - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Marathi Umakantaya Kantaya उमाकांताय कांताय कामितार्थ श्री मल्लिकार्जुन मंगलाशासनम् Marathi Lyrics.

Sri Kashi Visvanatha Stotram Marathi Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam Marathi Lyrics

Sri Kashi Visvanatha Stotram Marathi - कंठे यस्य लसत्करालगरलं - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Sri Kashi Visvanatha Stotram Marathi Kanthe Yasya Lasatkaralagaralam कंठे यस्य लसत्करालगरलं श्रीकाशीविश्वनाथस्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Sri Rudram Chamakam Marathi Om Agnavisno Sajosasemavardhantu Marathi Lyrics

Sri Rudram Chamakam Marathi - ॐ अग्नाविष्णो सजोषसेमावर्धंतु - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Sri Rudram Chamakam Marathi Om Agnavisno Sajosasemavardhantu ॐ अग्नाविष्णो सजोषसेमावर्धंतु श्री रुद्रं चमकम् Marathi Lyrics.

Sri Rudram Laghunyasam Marathi Om Athatmanagm Marathi Lyrics

Sri Rudram Laghunyasam Marathi - ॐ अथात्मानग्ं शिवात्मानग् - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Sri Rudram Laghunyasam Marathi Om Athatmanagm ॐ अथात्मानग्ं शिवात्मानग् श्री रुद्रं लघुन्यासम् Marathi Lyrics.

Sri Rudram Namakam Marathi Sri Rudra Prasnah Marathi Lyrics

Sri Rudram Namakam Marathi - श्री रुद्र प्रश्नः - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Sri Rudram Namakam Marathi Sri Rudra Prasnah श्री रुद्र प्रश्नः श्री रुद्रं नमकम् Marathi Lyrics.

Totakashtakam Marathi Viditakhila Sastra Marathi Lyrics

Totakashtakam Marathi - विदिताखिल शास्त्र सुधा - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Totakashtakam Marathi Viditakhila Sastra विदिताखिल शास्त्र सुधा तोटकाष्टकम् Marathi Lyrics.

Uma Maheswara Stotram Marathi Namah Sivabhyam Marathi Lyrics

Uma Maheswara Stotram Marathi - नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां - Marathi Lyrics


Bhagwan Mahadev Stotra in Marathi. Uma Maheswara Stotram Marathi Namah Sivabhyam नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां उमा महेश्वर स्तोत्रम् Marathi Lyrics.

Like the page... Share on Facebook

^