ઓં નમસ્તે ગણપતયે શ્રી ગણેશ અથર્વશીર્ષ Lyrics in English, PDF, MP3, Download 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on March 16, 2020 at 7:00 AM

Ganesh Atharvashirsha-Om Namaste Ganpatye Gujarati-english-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In English


|| ગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત્ (શ્રી ગણેષાથર્વષીર્ષમ્) ||

ઓં ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ | ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ |
સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ઠુવાગ્^મ્ સસ્તનૂભિઃ | વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ |
સ્વસ્તિ ન ઇંદ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ | સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ |
સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ | સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ||

ઓં નમસ્તે ગણપતયે |
ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં તત્ત્વમસિ |
ત્વમેવ કેવલં કર્તાઽસિ |
ત્વમેવ કેવલં ધર્તાઽસિ |
ત્વમેવ કેવલં હર્તાઽસિ |
ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્માસિ |
ત્વં સાક્ષાદાત્માઽસિ નિત્યમ્ || 1 ||

ઋતં વચ્મિ | સત્યં વચ્મિ || 2 ||
અવ ત્વં મામ્ | અવ વક્તારમ્ | અવ શ્રોતારમ્ |
અવ દાતારમ્ | અવ ધાતારમ્ | અવાનૂચાનમવ શિષ્યમ્ |
અવ પશ્ચાત્તાત્ | અવ પુરસ્તાત્ | અવોત્તરાત્તાત્ | અવ દક્ષિણાત્તાત્ |
અવ ચોર્ધ્વાત્તાત્ | અવાધરાત્તાત્ | સર્વતો માં પાહિ પાહિ સમંતાત્ || 3 ||

ત્વં વાઙ્મયસ્ત્વં ચિન્મયઃ | ત્વમાનંદમયસ્ત્વં બ્રહ્મમયઃ |
ત્વં સચ્ચિદાનંદાઽદ્વિતીયોઽસિ | ત્વં પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ | ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાનમયોઽસિ || 4 ||

સર્વં જગદિદં ત્વત્તો જાયતે | સર્વં જગદિદં ત્વત્તસ્તિષ્ઠતિ |
સર્વં જગદિદં ત્વયિ લયમેષ્યતિ | સર્વં જગદિદં ત્વયિ પ્રત્યેતિ |
ત્વં ભૂમિરાપોઽનલોઽનિલો નભઃ | ત્વં ચત્વારિ વાક્પદાનિ || 5 ||

ત્વં ગુણત્રયાતીતઃ | ત્વં અવસ્થાત્રયાતીતઃ | ત્વં દેહત્રયાતીતઃ |
ત્વં કાલત્રયાતીતઃ | ત્વં મૂલાધારસ્થિતોઽસિ નિત્યમ્ | ત્વં શક્તિત્રયાત્મકઃ |
ત્વાં યોગિનો ધ્યાયંતિ નિત્યમ્ |
ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વમિંદ્રસ્ત્વમગ્નિસ્ત્વં વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં ચંદ્રમાસ્ત્વં બ્રહ્મ ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ્ || 6 ||

ગણાદિં પૂર્વમુચ્ચાર્ય વર્ણાદીં સ્તદનંતરમ્ |
અનુસ્વારઃ પરતરઃ | અર્ધેંદુલસિતમ્ | તારેણ ઋદ્ધમ્ |
તત્તવ મનુસ્વરૂપમ્ | ગકારઃ પૂર્વરૂપમ્ | અકારો મધ્યમરૂપમ્ |
અનુસ્વારશ્ચાંત્યરૂપમ્ | બિંદુરુત્તરરૂપમ્ | નાદઃ સંધાનમ્ | સગંહિતા સંધિઃ |
સૈષા ગણેશવિદ્યા | ગણક ઋષિઃ | નિચૃદ્ગાયત્રીચ્છંદઃ | શ્રી મહાગણપતિર્દેવતા | ઓં ગં ગણપતયે નમઃ || 7 ||

એકદંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહિ |
તન્નો દંતિઃ પ્રચોદયાત્ || 8 ||

એકદન્તં ચતુર્હસ્તં પાશમંકુશધારિણમ્ | રદં ચ વરદં હસ્તૈર્બિભ્રાણં મૂષકધ્વજમ્ |
રક્તં લંબોદરં શૂર્પકર્ણકં રક્તવાસસમ્ | રક્તગંધાનુલિપ્તાંગં રક્તપુષ્પૈઃ સુપૂજિતમ્ |
ભક્તાનુકંપિનં દેવં જગત્કારણમચ્યુતમ્ | આવિર્ભૂતં ચ સૃષ્ટ્યાદૌ પ્રકૃતેઃ પુરુષાત્પરમ્ | એવં ધ્યાયતિ યો નિત્યં સ યોગી યોગિનાં વરઃ || 9 ||

નમો વ્રાતપતયે | નમો ગણપતયે | નમઃ પ્રમથપતયે | નમસ્તેઽસ્તુ લંબોદરાયૈકદંતાય
વિઘ્નવિનાશિને શિવસુતાય શ્રીવરદમૂર્તયે નમો નમઃ || 10 ||

એતદથર્વશીર્ષં યોઽધીતે | સ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે |
સ સર્વવિઘ્નૈર્ન બાધ્યતે | સ સર્વતઃ સુખમેધતે | સ પંચમહાપાપાત્ પ્રમુચ્યતે |
સાયમધીયાનો દિવસકૃતં પાપં નાશયતિ | પ્રાતરધીયાનો રાત્રિકૃતં પાપં નાશયતિ |
સાયં પ્રાતઃ પ્રયુંજાનો પાપોઽપાપો ભવતિ | ધર્માર્થકામમોક્ષં ચ વિંદતિ | ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય ન દેયમ્ |
યો યદિ મોહાદ્ દાસ્યતિ સ પાપીયાન્ ભવતિ | સહસ્રાવર્તનાદ્યં યં કામમધીતે | તં તમનેન સાધયેત્ || 11 ||

અનેન ગણપતિમભિષિંચતિ | સ વાગ્મી ભવતિ |
ચતુર્થ્યામનશ્નન્ જપતિ સ વિદ્યાવાન્ ભવતિ | ઇત્યથર્વણવાક્યમ્ |
બ્રહ્માદ્યાચરણં વિદ્યાન્ન બિભેતિ કદાચનેતિ || 12 ||

યો દૂર્વાંકુરૈર્યજતિ સ વૈશ્રવણોપમો ભવતિ | યો લાજૈર્યજતિ સ યશોવાન્ ભવતિ |
સ મેધાવાન્ ભવતિ | યો મોદકસહસ્રેણ યજતિ સ વાંછિતફલમવાપ્નોતિ |
યઃ સાજ્ય સમિદ્ભિર્યજતિ સ સર્વં લભતે સ સર્વં લભતે || 13 ||

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન્ સમ્યગ્ ગ્રાહયિત્વા સૂર્યવર્ચસ્વી ભવતિ |
સૂર્યગ્રહે મહાનદ્યાં પ્રતિમાસન્નિધૌ વા જપ્ત્વા સિદ્ધમંત્રો ભવતિ | મહાવિઘ્નાત્ પ્રમુચ્યતે |
મહાદોષાત્ પ્રમુચ્યતે | મહાપાપાત્ પ્રમુચ્યતે | મહાપ્રત્યવાયાત્ પ્રમુચ્યતે |
સ સર્વવિદ્ભવતિ સ સર્વવિદ્ભવતિ | ય એવં વેદ | ઇત્યુપનિષત્ || 14 ||

ઓં ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ | ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ |
સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ઠુવાગ્^મ્ સસ્તનૂભિઃ | વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ | સ્વસ્તિ ન ઇંદ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ |
સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ | સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ | સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ||


🙏 Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati Lyrics in English PDF, MP3 Download ઓં નમસ્તે ગણપતયે શ્રી ગણેશ અથર્વશીર્ષ Lyrics in English | chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati Lyrics in English Image

  om-namaste-ganpatye-gujarati-ganesh-atharvashirsha-english-lyrics-download
  🌻 Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati Lyrics in English PDF Download

  View the pdf for the Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati | ઓં નમસ્તે ગણપતયે | શ્રી ગણેશ અથર્વશીર્ષ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Om Namaste Ganpatye Gujarati Lyrics in English Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujaratimeaning in English or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati or How to chant Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  Om Gam Ganapathiye Namo Namah ||Shree Siddhivinaayaka namo namah ||Ashta Vinaayaka namo namah ||Ganapati Bappa Mauriya || 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganesh Atharvashirsha Om Namaste Ganpatye Gujarati for Hindu God Lord Ganesh on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^