शांतिपाठः दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् लिरीक्स इन हिंदी, पी डी एफ, एम पी थ्री डाउनलोड 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on May 21, 2021 at 07:36 AM

Dakshina Murthy Stotram Hindi-Santipathah-hindi-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Hindi


|| दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् ||
शांतिपाठः
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तंहदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥
ध्यानम्
ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्वंयुवानं
वर्शिष्ठांतेवसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः ।
आचार्येंद्रं करकलित चिन्मुद्रमानंदमूर्तिं
स्वात्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥
वटविटपिसमीपे भूमिभागे निषण्णं
सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् ।
त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं
जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि ॥
चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा ।
गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः ॥
ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये ।
निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः ॥
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥
निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् ।
गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥
चिदोघनाय महेशाय वटमूलनिवासिने ।
सच्चिदानंद रूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने ।
व्योमवद्-व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥
अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेनयोगिनाम् ।
शृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्योगता शिवः ॥
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥
स्तोत्रम्
विश्वंदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथानिद्रया ।
यस्साक्षात्कुरुते प्रभोधसमये स्वात्मानमे वाद्वयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 1 ॥
बीजस्यांतति वांकुरो जगदितं प्राङ्नर्विकल्पं पुनः
मायाकल्पित देशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं ।
मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 2 ॥
यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते
साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् ।
यस्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुरनावृत्तिर्भवांभोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 3 ॥
नानाच्छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पंदते ।
जानामीति तमेव भांतमनुभात्येतत्समस्तं जगत्
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 4 ॥
देहं प्राणमपींद्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
स्त्री बालांध जडोपमास्त्वहमिति भ्रांताभृशं वादिनः ।
मायाशक्ति विलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 5 ॥
राहुग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्
सन्मात्रः करणोप संहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान् ।
प्रागस्वाप्समिति प्रभोदसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 6 ॥
बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि
व्यावृत्ता स्वनु वर्तमान महमित्यंतः स्फुरंतं सदा ।
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 7 ॥
विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसंबंधतः
शिष्यचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः ।
स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 8 ॥
भूरंभांस्यनलोऽनिलोंबर महर्नाथो हिमांशुः पुमान्
इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् ।
नान्यत्किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभो
तस्मै गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 9 ॥
सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे
तेनास्व श्रवणात्तदर्थ मननाद्ध्यानाच्च संकीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः
सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्य मव्याहतम् ॥ 10 ॥
॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं दक्षिणामुर्तिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥


🙏 Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah Lyrics in Hindi PDF, MP3 Download शांतिपाठः दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् Lyrics in Hindi | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah Lyrics in Hindi Image

  santipathah-dakshina-murthy-stotram-hindi-hindi-lyrics-download
  🌻 Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah Lyrics in Hindi PDF Download

  View the pdf for the Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah | शांतिपाठः | दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Santipathah Lyrics in Hindi Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofDakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathahmeaning in Hindi or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah or How to chant Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्।भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ।।कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय।सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे।। 🙏

  ॐ नमः शिवाय

  शिव मूल रूप से कैलास पर्वत से हैं और देवी पार्वती (आदिशक्ति) उनकी पत्नी हैं | जबकि श्री गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र माने जाते हैं।

  उन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है।

  शिव का रंग कपूर के समान सफेद है, इसलिए उन्हें 'कर्पूरगौर' भी कहा जाता है।

  शिव को गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि महादेव की जटा से गंगा बहती है, तथा शिवजी माथे पर चंद्रमा धारण करते हैं। शिव द्वारा वासुकी नाग को धारण करने के कारण शिवजी को नागेंद्र भी कहा जाता है।

  भौंहों के बीच और भौं के ठीक ऊपर शिवजी के माथे पर तीसरी आंख है।

  शिवजी के महत्वपूर्ण बारह ज्योतिर्लिंग |

  देवों के देव महादेव ने समय-समय पर अपने भक्तों को दर्शन दिया, जिसे "ज्योतिर्लिंग" के रूप में जाना जाता है।

  १. श्री सोमनाथ, सोरटी ( गुजरात )
  २. श्री मल्लिकार्जुन, श्री शैलम ( आंध्र प्रदेश )
  ३. श्री महाकालेश्वर, उज्जैन ( मध्यप्रदेश )
  ४. श्री ओंकारेश्वर, शिवपुरी ( मध्यप्रदेश )
  ५. श्री वैद्यनाथ, परळी ( महाराष्ट्र )
  ६. श्री औंढ नागनाथ, हिंगोली / परभणी ( महाराष्ट्र )
  ७. श्री केदारेश्वर, केदारनाथ ( उत्तरांचल प्रदेश )
  ८. श्री त्र्यंबकेश्वर, नाशिक ( महाराष्ट्र )
  ९. श्री रामेश्वर, रामेश्वरम / सेतूबंधनं ( तामिळनाडू )
  १०. श्री भीमाशंकर, डाकिनी / पुणे ( महाराष्ट्र )
  ११. श्री विश्वेश्वर, वाराणसी ( उत्तरप्रदेश )
  १२. श्री घृष्णेश्वर, वेरूळ / देवसरोवर ( महाराष्ट्र )


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Dakshina Murthy Stotram Hindi Santipathah for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^